MENU

ZAKŁADY I PRACOWNIE

Zakłady i pracownie

 

oranges-line

Wykonujemy usługi badawcze w zakresie analizy stanu akumulatorów kwasowych i jego elementów np.

 1. Analiza konstrukcyjna akumulatorów i ogniw oraz ocena stanu ich elementów składowych, takich jak elektrody dodatnie i ujemne, połączenia mostkowe (COS) i międzygrodziowe (TTP), separatory, elektrolit;
 2. Badanie odporności korozyjnej nośników mas czynnych (kratki) metodą elektrochemiczną;
 3. Badania stało- i zmiennoprądowe materiałów elektrodowych z zastosowaniem woltamperometrii liniowej i cyklicznej oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej,
 4. Obserwacje mikroskopowe oraz makroskopowe elementów konstrukcyjnych ogniw,
 5. Badania elektryczne, zgodnie z wytycznymi zawartymi w polskich normach lub w oparciu o programy własne.
 6. Poszukiwanie nowych materiałów dla nośników mas czynnych (kratki), dodatków do mas aktywnych oraz elektrolitu,
 7. Badania właściwości korozyjnych nośników mas czynnych (kratki) przeznaczonych do zastosowania w akumulatorze ołowiowym,
 8. Badania właściwości fizykochemicznych i elektrochemicznych materiałów elektrodowych na różnych etapach jej otrzymywania,
 9. Badania jakości połączeń mostkowych,
 10. Badania wpływu modyfikacji składu elektrolitu na właściwości elektryczne ogniw,
 11. Elektrochemiczne badania stało- i zmiennoprądowe materiałów elektrodowych i ogniw z zastosowaniem wielu technik obejmujących m.in.:
  • elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną,
  • potencjometrię,
  • woltamperometrię liniową i cykliczną.