MENU

Zakłady i pracownie

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Zakład Analiz i Chemii Komponentów

 • Opis
 • Oferta
 • Aparatura badawcza
 • Kontakt

Działalność naukowo-badawcza Zakładu ukierunkowana jest na:

 • badania strukturalne materiałów stosowanych w chemicznych źródłach prądu
 • analizy jakościowe i ilościowe na potrzeby nauki, przemysłu chemicznego i pokrewnych

Pracownia oferuje następujące usługi i ekspertyzy:

 • projektowanie, otrzymywanie, modyfikacja i charakterystyka fizykochemiczna materiałów cienkowarstwowych dla fotowoltaiki oraz dla chemicznych i alternatywnych źródeł energii
 • otrzymywanie wybranych materiałów katodowych do zastosowania w chemicznych źródłach prądu,
 • wykorzystywanie wybranych związków odpadowych z procesów hydrometalurgicznych i flotacji do zastosowania w różnych gałęziach gospodarki, w tym do chemicznych źródeł prądu.

Dyfraktometr rentgenowski proszkowy (PANalytical)

Identyfikacja substancji za pomocą analizy rtg,
rentgenowska fazowa analiza jakościowa i ilościowa,
wyznaczanie parametrów sieciowych (wymiary komórki elementarnej).

Spektrometr XRF (PANalytical)

Analiza jakościowa i ilościowa próbek stałych i ciekłych przy wykorzystaniu metody fluorescencji rentgenowskiej

Emisyjny spektrometr plazmowy ICP-OES (Agilent)

Analizy ilościowe m.in. składniki stopowe, zanieczyszczenia

próg oznaczalności 0,0005% .

Spektrometr podczerwieni FT-IR (Bruker)

Pomiary widm IR z wykorzystaniem różnych technik pomiarowych: transmisyjnych, refleksyjnych i emisyjnych.

Termoanalizator różnicowy (Netsch)

Ilościowa i jakościowa analiza termiczna (TGA, DTA) ciał stałych (20 – 1500°C), wyznaczanie ciepła reakcji i przemian fazowych techniką DSC (do 700°C).

Spektrofotometr UV-VIS (Thermo Scientific)

Spektrofotometria UV-VIS roztworów.

Granulometr typu Mastersizer S (Malvern)

Pomiary rozkładu wielkości ziaren materiałów proszkowych.

Nanosizer (Brookheaven)

Pomiary rozkładu wielkości cząstek w zakresie nano, charakterystyka zawiesin poprzez pomiar potencjału zeta.

Analizator struktury porowatej ASAP 2010 (Micromeritics)

Wyznaczanie pola powierzchni właściwej wg BET i Langmuir, rozkład wielkości porów, analiza struktury mikroporowatej.

Analizator rtęci AMA 254

Oznaczanie zawartości Hg w próbkach stałych i ciekłych.

dr Agnieszka Martyła

tel:.+48 61 2797 815
kom. +48 510 273 459
fax:.+48 61 2797 897
e-mail :  agnieszka.martyla@claio.poznan.pl

Zakład dysponuje szeroką ofertą analizy materiałów pod kątem składu, właściwości fizykochemicznych i użytkowych oraz bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego, w tym:

 • analiza chemiczna materiałów nieorganicznych,
 • badania elektrolitów, materiałów elektrodowych,
 • badania przydatności surowców do wytwarzania chemicznych źródeł prądu,
 • analizy ilościowe m.in. składniki stopowe: Sb, As, Sn, Bi, Zn, Se, Ca, Al, Ag, Cu, Fe oraz zanieczyszczenia: Ni, Mn, Cd, Te; próg oznaczalności 0,0005%,
 • określenie rozkładu wielkości ziaren,
 • pomiary rozkładu wielkości cząstek w zakresie nano, zakres pomiarowy 2nm do 3µm,
 • charakterystyka zawiesin poprzez pomiar potencjału zeta,
 • identyfikacja fazowa substancji, rentgenowska fazowa analiza jakościowa i ilościowa,
 • wyznaczanie parametrów sieciowych, zakres kątowy pomiarów 3 do 20 2Ɵ,
 • oznaczanie zawartości Hg w próbkach stałych i ciekłych,
 • spektrofotometria UV-VIS roztworów, ilościowe oznaczenie kationów i anionów, zakres pomiarowy 190-1100 nm,
 • ilościowa i jakościowa analiza termiczna (TGA, DTA) ciał stałych w zakresie temperatur 20 – 1500°C, wyznaczanie ciepła reakcji i przemian fazowych techniką DSC do 700°C
 • określenie wielkości powierzchni właściwej, wyznaczenie pełnych izoterm adsorpcyjno-desorpcyjnych, mikroporowatość,
 • pomiary widm FT-IR próbek we wszystkich stanach skupienia, z wykorzystaniem różnych technik pomiarowych: transmisyjnych, refleksyjnych i emisyjnych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl