MENU

O nas

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Praca i staż

Oferty pracy
 • Oferty pracy
 • Oferty stażu

KONKURS NA STANOWISKO

PRACOWNIKA TECHNICZNEGO

W DZIALE PRODUKCJI SPECJALNEJ

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Wymiar etatu: pełny etat.

Liczba stanowisk pracy: 2.

Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań, Dział Produkcji Specjalnej, ul. Kręta 12, Wierzenica.

Zakres obowiązków:

 • udział w pracach produkcyjnych i usługowych z dziedziny chemicznych źródeł prądu,
 • obsługa narzędzi, przyrządów i maszyn produkcyjnych oraz sprzętu laboratoryjnego,
 • prace manualne: wykonywanie elementów i półproduktów, montaż, znakowanie, pakowanie gotowego wyrobu,
 • wykonywanie bieżących sprawdzeń/konserwacji wyposażenia pomiarowego/maszyn/urządzeń zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,
 • realizowanie zadań zgodnie z procesami w zintegrowanym systemie zarządzania,
 • dokumentowanie procesu produkcyjnego, samokontrola jakości półproduktów i wyrobu gotowego,
 • realizowanie zadań zgodnie z planem produkcyjnym, wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego w ramach zajmowanego stanowiska.

Wymagania wobec kandydatki/kandydata:

 • zdolności manualne,
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych,
 • sumienność, umiejętność pracy w zespole, odporność na pracę monotonną,
 • zdolność do pracy w systemie 3-zmianowym,
 • preferujemy wykształcenie techniczne, średnie lub zawodowe najlepiej o profilu: mechanicznym, chemicznym, elektrotechnicznym, elektronicznym.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną atmosferę w pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PRACOWNIK TECHNICZNY” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ  W PROCESIE REKRUTACJI  prosimy kierować do dnia 27.05.2022r.  na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Poznaniu
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

 

 

KONKURS NA STANOWISKO

SPECJALISTY TECHNICZNEGO

W LABORATORIUM BADAŃ CHEMICZNYCH ŹRÓDEŁ PRĄDU

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 3

Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

Zakres obowiązków

 • stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, bieżąca znajomość wszystkich przepisów dotyczących realizowanych obowiązków oraz umiejętność praktycznego ich stosowania (funkcjonowanie Oddziału w ramach Instytutu i Sieci Badawczej Łukasiewicz),
 • sumienne, staranne, sprawne i bezstronne oraz zgodne z poleceniami przełożonego i w oparciu o obowiązujące przepisy prawne wykonywanie zadań i obowiązków wynikających z powierzonego zakresu czynności,
 • przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w pełni na pracę zawodową,
 • przestrzeganie ustalonych zasad porządku i dyscypliny pracy, przepisów  i zasad bhp oraz przepisów ppoż.,
 • dbanie o dobro Instytutu, o ochronę jego mienia, o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 • zachowywanie „drogi służbowej” we wszelkich sprawach pracowniczych,
 • realizowanie zadań zgodnie z procesami w zintegrowanym systemie zarządzania,
 • realizowanie zadań zgodnie z obowiązującymi procedurami, gwarantującymi ich wymaganą jakość,
 • prawidłowe przygotowanie próbki do badań/sporządzanie Programu badań,
 • wykonywanie badań zgodnie z programem badań, na sprawnym i sprawdzonym wyposażeniu pomiarowym/pod nadzorem Technika nadzorującego badania,
 • prowadzenie kontroli jakości wykonywanych badań, zgodnie     z obowiązującą dokumentacją,
 • udział w walidacji/weryfikacji i szacowaniu niepewności wskazanych metod badawczych oraz sporządzanie i przechowywanie zapisów z tych badań,
 • wykonywanie bieżących sprawdzeń/konserwacji i obsługiwanie wyposażenia pomiarowego wg obowiązujących instrukcji /harmonogramów,
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji wyposażenia pomiarowego stosowanego do badań,
 • terminowe sprawdzanie przyrządów pomiarowych,
 • powiadamianie bezpośredniego przełożonego o stwierdzeniu pracy niezgodnej z wymaganiami,
 • dokonywanie zapisów wymaganych w ZSZ, w szczególności dokumentujących proces realizacji wyrobów/usług oraz spełnienie wymagań jakościowych,
 • nadzorowanie dokumentów/zapisów przechowywanych w podległej komórce oraz prawidłowa ich archiwizacja,
 • realizowanie zadań zgodnie z EOD,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych w ramach zajmowanego stanowiska,
 • dzielenie się wiedzą/konsultacje i pomoc/współpraca z pozostałymi pracownikami Oddziału,
 • zabezpieczenie informacji i danych osobowych w zakresie realizowanych zadań służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi, w szczególności ich ochrony przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem przez osobę niepowołaną,
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego, zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z klientami, zwierzchnikami, podwładnymi            i współpracownikami,
  • reprezentowanie Oddziału w kontaktach zewnętrznych w zakresie zajmowanego stanowiska/pełnionej funkcji.

Wymagania wobec kandydatki/kandydata

Kandydaci na stanowisko specjalisty technicznego powinni:

 • posiadać wykształcenie min. średnie ogólne, zawodowe,
 • posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w laboratorium badawczym, laboratorium pomiarowym, wzorcującym, kontroli jakości wyrobów lub podobnych stanowiskach związanym z wykonywaniem pomiarów,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • znać język angielski w stopniu komunikatywnym,
 • posiadać znajomość narzędzi Microsoft Office,
 • znajomość pracy z chemicznymi źródłami prądu (baterie, akumulatory, ogniwa) będzie dodatkowym atutem.

Kandydaci powinni ponadto posiadać niżej wymienione umiejętności:

 • samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za rezultat powierzonych zadań,
 • dobrą organizację pracy,
 • komunikatywność i otwartość na współpracę.

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną  atmosferę w pracy

Wymagane dokumenty

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA TECHNICZNY” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ  W PROCESIE REKRUTACJI  prosimy kierować do dnia 15.05.2022r.  na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Poznaniu
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji

 

KONKURS NA STANOWISKO

MŁODSZEGO SPECJALISTY

W DZIALE ELEKTRONIKI SYSTEMÓW ZASILANIA

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: 1/2 etatu

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

 

Zakres obowiązków

 • projektowanie i symulacja układów elektronicznych,
 • tworzenie schematów elektronicznych i elektrycznych ( Kicad )
 • optymalizacja istniejących rozwiązań,
 • wykonywanie testów i prób na prototypach,
 • aktywne poszukiwanie nowych rozwiązań i twórcze uczestniczenie w projektach realizowanych przez Pracodawcę,
 • kompleksowe projektowanie układów elektronicznych ( KiCad )
 • tworzenie oprogramowania w C/C++ na mikrokontrolery,
 • opracowywanie plików i dokumentacji na potrzeby produkcji,
 • testy prototypów, tworzenie raportów.
 • nadzór nad wyposażeniem kontrolnopomiarowym,
 • inne prace według poleceń przełożonych związane z zajmowanym stanowiskiem, posiadanymi kwalifikacjami oraz uprawnieniami.

Wymagania wobec kandydatki/kandydata

Kandydatki/Kandydaci na stanowisko Młodszego Specjalisty w pionie wsparcia powinny/powinni:

 • wykształcenie średnie ( studenci kierunków: elektronika, automatyka, mechatronika lub pokrewne),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • dobre umiejętności organizacyjne, systematyczność, i samodzielność w pracy,
 • znajomość układów zabezpieczających baterie i ogniwa oraz układów BMS (battery management system),
 • praktyczna umiejętność programowania mikrokontrolerów,
 • dobra praktyczna znajomość elektroniki analogowej i cyfrowej,
 • zdolności manualne i umiejętność lutowania elementów THT i SMD,
 • umiejętność posługiwania się przyrządami pomiarowymi w tym multimetry, oscyloskop,
 • biegła obsługa pakietu MS Office,
 • mile widziane uprawnienia SEP bądź chęć do ich nabycia,
 • dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi programów AutoCAD, Inventor, FreeCad,

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
 • przyjazną  atmosferę w pracy.

 Wymagane dokumenty

 • CV
 • List motywacyjny
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „MŁODSZY SPECJALISTA” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ  W PROCESIE REKRUTACJI  prosimy kierować do dnia 25.02.2022r.  na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Poznaniu
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Prosimy o kontakt z uczelnianym Biurem Karier

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl