MENU

O nas

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Praca i staż

Oferty pracy
 • Oferty pracy
 • Oferty stażu

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ  W POZNANIU

CENTRALNE LABORATORIUM AKUMULATORÓW I OGNIW

 ogłasza konkurs na stanowisko:


SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ

Rodzaj umowy: umowa o pracę 

Wymiar etatu: pełny etat 

Liczba stanowisk pracy: 1 

Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw, ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

 

Zakres obowiązków:

 • Sporządzanie, dbanie o kompletność, poprawność i właściwe oznakowanie dokumentacji księgowej,
 • Dbanie o prawidłową realizację działań zgodnie z harmonogramem projektu, monitorowanie wskaźników projektowych,
 • Weryfikacja wydatków i opisywanie dokumentów finansowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektem,
 • Współpraca z zespołem wewnętrznym odpowiedzialnym za realizację projektów – Kierownikiem projektów i księgowością, w tym pozyskiwanie i weryfikacja dokumentów i danych niezbędnych do rozliczenia projektu oraz wsparcie merytoryczne,
 • Praca w systemie SL2014 i innych niezbędnych do przygotowania i złożenia Wniosków o płatność,
 • Sporządzanie wniosków o płatność w systemie SL2014,
 • Przygotowanie dokumentacji oraz udział w kontrolach i audytach projektów,
 • Kontakt z Instytucją Pośredniczącą/ Zarządzającą w zakresie rozliczeń.

Wymagania wobec kandydata:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe z zarządzania projektami lub ekonomicznym/finansowym – mile widziane,
 • Ukończenie kursów i szkoleń z zakresu realizacji i rozliczania projektów EFS/EFRR – mile widziane,
 • Umiejętność zbierania i weryfikowania danych,
 • Samodzielność i umiejętność organizowania własnego czasu pracy,
 • Dobra znajomość MS Office, w tym Excel na poziomie średniozaawansowanym.

Oferujemy:

 • Warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Udział w realizacji różnorodnych zadań pozwalających na dużą samodzielność i dających pole do samorealizacji
 • Pracę w młodym i otwartym Zespole

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Termin i miejsce składania dokumentów:    Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „SPECJALISTA ds. ROZLICZEŃ” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZTWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować do dnia 10.09.2019 r. na adres:

 

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu
Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

 

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

! Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji
! Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji

Prosimy o kontakt z uczelnianym Biurem Karier

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl