MENU

O nas

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Praca i staż

Oferty pracy
  • Oferty pracy
  • Oferty stażu

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH ODDZIAŁ W POZNANIU
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
GŁÓWNY SPECJALISTA

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 1/2 etatu
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

Zakres obowiązków

• stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych, bieżąca znajomość wszystkich przepisów dotyczących realizowanych obowiązków oraz umiejętność praktycznego ich stosowania (funkcjonowanie Oddziału w ramach Instytutu i Sieci Badawczej Łukasiewicz),
• współudział w wyznaczaniu strategii i planów działalności Instytutu w obszarze organizacji (plany inwestycyjne, zakupowe, itp.),
• analiza danych ekonomicznych niezbędnych do podejmowania decyzji dotyczących działalności i rozwoju Oddziału,
• koordynowanie procesu przygotowywania materiałów do sprawozdawczości dla Instytutu, Sieci Łukasiewicz i innych jednostek,
• podejmowanie działań na rzecz optymalizacji kosztów związanych z funkcjonowaniem Oddziału,
• zarządzanie procesami związanymi z zakresem działania podległych komórek organizacyjnych,
• wsparcie w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych i formalnych Oddziału,
• realizowanie zadań zgodnie z procesami w zintegrowanym systemie zarządzania,
• dzielenie się wiedzą/konsultacje i pomoc/współpraca z pozostałymi pracownikami Oddziału,
• powiadamianie bezpośredniego przełożonego o stwierdzeniu pracy niezgodnej z wymaganiami,
• zabezpieczenie informacji i danych osobowych w zakresie realizowanych zadań służbowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi, w szczególności ich ochrony przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem przez osobę niepowołaną,
• przestrzeganie zasad współżycia społecznego, zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z klientami, zwierzchnikami, podwładnymi i współpracownikami,
• dbanie o dobro Instytutu, o ochronę jego mienia, o należyty stan urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy. Nadzorowanie infrastruktury w zakresie stanu technicznego, przestrzegania przepisów BHP i p.poż,
• wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora w ramach zajmowanego stanowiska,
• reprezentowanie Oddziału w kontaktach zewnętrznych w zakresie zajmowanego stanowiska/pełnionej funkcji,
• podejmowanie decyzji w sprawach związanych z zakresem działalności podległych komórek organizacyjnych,
• akceptowanie pism/dokumentów będących wynikiem realizowanych prac w podległych komórkach,
• uprawnienia do systemu SL2014/ systemu POLON.

Wymagania wobec kandydata

• Kandydaci na stanowisko Głównego specjalisty powinni:
o posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów odrębnych,
o posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy,
o posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,
o korzystać z pełni praw publicznych,
o posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
o posiadać wiedzę i znajomość przepisów i zasad funkcjonowania podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem państwowych osób prawnych.

• Kandydaci powinni ponadto posiadać niżej wymienione umiejętności:
o doświadczenie zawodowe zdobyte w sektorze instytucji publicznych,
o samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za rezultat powierzonych zadań,
o dobrą organizację pracy,
o komunikatywność i otwartość na współpracę.

Oferujemy

• stabilne warunki zatrudnienia,
• możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia kwalifikacji,
• przyjazną atmosferę w pracy.

Wymagane dokumenty

• CV,
• list motywacyjny,
• kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
• zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów: Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „GŁÓWNY SPECJALISTA” zawierające wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisaną ZGODĄ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA W PROCESIE REKRUTACJI i oświadczeniem o zapoznaniu się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W PROCESIE REKRUTACJI prosimy kierować do dnia 22.06.2021r. na adres:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań

Komisja rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Komisja rekrutacyjna na każdym etapie postępowania może zakończyć proces naboru bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

Klauzula informacyjna w procesie
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji

Prosimy o kontakt z uczelnianym Biurem Karier

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl