MENU

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl

Projekty zrealizowane

Badania i rozwój nowoczesnych technologii polimerowych baterii litowo-jonowych o podwyższonym bezpieczeństwie eksploatacji

Okres realizacji: 01.10.2012 – 30.09.2015

Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie:

 • Uniwersytet Warszawski (Lider)
 • Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 • Politechnika Warszawska
 • Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

Głównym celem projektu jest konstrukcja baterii litowo – jonowej nowego typu, która pozwoli na zastąpienie dostępnych na rynku komercyjnych ogniw służących do zasilania urządzeń mobilnych takich jak laptopy, czy telefony komórkowe. Skonstruowany akumulator będzie posiadał również potencjalną możliwość zastąpienia obecnie używanych ogniw niklowo – wodorkowych w pojazdach o napędzie hybrydowym (HEV) oraz akumulatorów litowo – jonowych w pojazdach o napędzie elektrycznym (EV). Projekt zakłada badania nad poszczególnymi elementami ogniwa oraz ich szczegółowej charakterystyki. Dzięki zastosowanym metodom syntezy badane materiały będą ekonomiczne i przyjazne środowisku. Użycie nowoczesnych technik analizy pozwoli wyodrębnić najlepsze i najbardziej wydajne elementy ogniwa. Ostatnim etapem projektu będzie konstrukcja oraz szczegółowa charakterystyka bezpiecznych baterii z wyselekcjonowanych materiałów, które będą miały największy potencjał do zastosowań komercyjnych.

Biopolimery jako materiały elektrodowe kondensatora elektrochemicznego

Projekt realizowany w ramach: MNiSW

Okres realizacji: 2015 r.

Zakres prac obejmował wytworzenie materiałów węglowych pod kątem zastosowania jako elektrody kondensatora elektrochemicznego. Prekursory materiałów węglowych stanowiły biopolimery tj. lignina, chitozan oraz celuloza. Jako metodę otrzymywania wybrano proces karbonizacji oraz chemoaktywacji wodorotlenkiem potasu. Oba procesy przebiegały w atmosferze azotu, proces karbonizacji w temperaturze 650°C lub 750°C (w zależności od prekursora) natomiast proces chemoaktywacji w temperaturze 850°C. Wytworzone materiały zostały scharakteryzowane fizykochemicznie oraz elektrochemicznie. Parametry pojemnościowe zostały wyznaczone w naczyniach typu Swagelok® w szerokim zakresie obciążeń prądowych. Jednym z głównych założeń było również opracowanie sposobu wykonywania elektrod zawierających wytworzone materiały węglowe gotowych do zastosowania w układach modelowych typu pouch oraz układach guzikowych. Przeprowadzone prace obejmowały m.in.: dobór kolektorów prądowych w zależności od zastosowanego elektrolitu (środowisko wodne bądź organiczne), dobór polimeru wiążącego materiał elektrodowy, opracowanie sposobu nanoszenia materiału na kolektory prądowe, konsystencji nanoszonej pasty oraz grubość nakładanej warstwy, dobór separatora, opracowanie metody montażu kondensatorów elektrochemicznych w układach typu pouch oraz układach guzikowych itd. Powstałe w wyniku przeprowadzenia szeregu prób modelowe kondensatory podwójnej warstwy elektrycznej, zostały poddane badaniom elektrycznym zarówno w elektrolitach wodnych jak również w środowisku organicznym. Dzięki dobrze rozwiniętej powierzchni właściwej oraz odpowiedniej porowatości, wytworzone materiały węglowe wykazały bardzo dobre właściwości elektrochemiczne. Przeprowadzenie licznych prób umożliwiło zbudowanie modelowych kondensatorów uzyskując również zadawalające parametry pojemnościowe. Przykładem może być kondensator o masie 9 g pracujący w środowisku wodnym (6M KOH), dla którego wyznaczono pojemność ok. 15 F przy obciążeniu prądem o natężeniu 1 A.

Kierownik projektu: dr inż. Ilona Acznik

Chemiczna synteza i właściwości elektrochemiczne grafenu i jego nanokompozytów

Projekt realizowany w ramach: NCN

Okres realizacji: 2012-2015

Projekt dotyczy opracowania metod syntezy grafenu o bardzo dużej powierzchni właściwej, tlenku grafenu i nowych kompozytów grafenu z tlenkami metali, takimi jak TiO2, Fe2O3, Cr2O3, SnO2. Uzyskane nanokompozyty będą badane jako potencjalne materiały aktywne dla elektrochemicznych urządzeń do magazynowania i konwersji energii: superkondensatorów i baterii litowych. Wysiłki badawcze będą skoncentrowane na otrzymaniu materiałów o możliwie największej zdolności do gromadzenia ładunku.

Kierownik projektu: dr inż. Mariusz Walkowiak

Diagnostyka wczesnego rozpoznawania zjawiska PCL w akumulatorach ołowiowych w celu zwiększenia niezawodności systemów zasilania rezerwowego

Projekt realizowany w ramach: NCBiR PBS1

Okres realizacji: 2012-2015

Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie:

 • Instytut Metali Nieżelaznych CLAiO (Lider)
 • Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Metali Nieżelaznych
 • Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
 • TELZAS Sp. z o.o.

Tematyka projektu dotyczy wczesnych symptomów zjawiska zachodzącego w niektórych ogniwach akumulatorów ołowiowych określanych jako efekt przedwczesnej utraty pojemności (PCL). Głównym celem badań jest opracowanie nowych efektywnych metod diagnostyki efektu PCL-u, dla zwiększenia niezawodności systemów zasilania rezerwowego opartego o akumulatory ołowiowe i obejmują one najważniejsze obszary istotne w kontekście analizy efektu PCL-u. Pozwoli to uzyskać pełną korelację parametrów elektrycznych i właściwości elementów składowych ogniw.

Duże magazyny energii elektrycznej współpracujące z odnawialnymi źródłami energii

Projekt realizowany w ramach: NCBiR

Okres realizacji: 2014 – 2016

Celem głównym projektu jest stworzenie prototypów oraz wprowadzenie do produkcji dwóch innowacyjnych grup magazynów energii elektrycznej przeznaczonych do współpracy z OZE w zdecentralizowanych sieciach wytwórczych oraz stacjami bazowymi telefonii komórkowej. Powstałe w wyniku realizacji projektu dwa systemy magazynowania energii elektrycznej będą zbudowane w oparciu o ogniwa litowo-polimerowe. Technologia ta pozwoli na uzyskanie dużej gęstości magazynowanej energii oraz znacząco zwiększy żywotność oferowanych rozwiązań. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie fazy badawczo-rozwojowej, złożonej z badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz fazy wdrożeniowej. Realizacja fazy badawczej doprowadzi do opracowania założeń technologicznych oraz wytworzenia prototypów szafowych systemów akumulatorowych dla dwóch docelowych grup produktowych, odpowiednio – dla grupy ENERGY-ESS (Systemy dużej mocy i pojemności, powyżej 1MWh) oraz dla grupy COMM-ESS (mniejsze modułowe systemy bateryjne o mocy do 50 kWh). W ramach fazy badawczej zostaną przeprowadzone badania przemysłowe obejmujące testy wydajnościowe, termiczne oraz mechaniczne pojedynczych cel, modułów oraz szaf bateryjnych. Prace rozwojowe prowadzone będą w zakresie projektu mechanicznego, elektrycznego elektronicznego oraz oprogramowania pojedynczych modułów oraz szaf bateryjnych. Pierwsza grupa magazynów przeznaczona będzie do współpracy z dużymi instalacjami OZE i w dalszej części wniosku będzie oznaczana jako Grid Scale – Energy Storage System (ENERGY-ESS). Druga grupa umożliwiła będzie magazynowanie energii bezpośrednio u indywidualnych odbiorców (gospodarstwa domowe), stacje telekomunikacyjne, małe instytucje państwowe np. szpitale i w dalszej części wniosku będzie oznaczana jako Consumer Scale – Energy Storage System (COMM-ESS). Realizacja fazy wdrożeniowej doprowadzi do budowy oraz wyposażenia zakładu produkcyjnego (m.in. w zaplecze produkcyjne, linię montażową oraz laboratorium jakości), przeznaczonego do produkcji obydwu grup systemów magazynowania energii elektrycznej. W ramach fazy badawczo-rozwojowej planowane jest: 1) Przeprowadzenie testów modułów składających się z ogniw litowo-jonowych i litowo-polimerowych oraz układów aktywnego zarzadzania termicznego pod kątem min.: a) wydajności prądowej b) wpływu prądu ładowania i rozładowania ogniw na wzrost ich temperatury c) wpływu temperatury zewnętrznej na wydajność prądową ogniw d) wpływu temperatury zewnętrznej na bezpieczeństwo pracy e) bezpieczeństwo po mechanicznym uszkodzeniu 2) Wykonanie prototypów pojedynczych wsuwek jak i szaf systemowych układu ENERGY-ESS. 3) Wykonanie prototypów pojedynczych wsuwek jak i szaf systemowych układu COMM-ESS. 4) Stworzenie algorytmów sterowania dla układów COMM-ESS i ENERGY-ESS 5) Badania laboratoryjne i rozwój układów COMM-ESS i ENERGY-ESS w zakresie konstrukcji.

Kierownik projektu: dr Daniel Waszak

Hybrydowe źródło zasilania elektrycznego urządzeń wspomagających akcje ratownicze i ewakuację

Projekt realizowany w ramach: NCBiR

Okres realizacji: 2013-2015

Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie:

 • Akademia Marynarki Wojennej (Lider konsorcjum)
 • Impact Clean Technology
 • Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, CLAiO

Projekt dotyczy zaprojektowania oraz wytworzenia demonstratora hybrydowego źródła zasilania wspomagającego akcje ratownicze i ewakuację. Koncepcja źródła zasilania opiera się o mieszane systemy magazynujące oraz generujące bezemisyjnie energię eklektyczną. Moc urządzenia powinna osiągnąć poziom zgodny z założeniami przyjętymi w ramach prac panelu 173, NATO Research and Technology Organisation – 100W – 500W (urządzenia przenośne) i 500W – 2000W (urządzenia mobilne).

Kierownik projektu ze strony IMN Oddział w Poznaniu, CLAiO: mgr inż. P. Swoboda

Innowacyjne elastyczne pokrycie fotowoltaiczne

Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych

Okres realizacji: 2016-2018

Projekt realizowany był w Konsorcjum w składzie:

 • Lubawa S.A.
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk
 • Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej

Celem projektu było zaprojektowanie i przeprowadzenie badań elastycznego pokrycia fotowoltaicznego (EPF). Podstawową zaletą takiego rozwiązania będzie możliwość zwijania (np. na bębnie) i rozwijania na dowolnej powierzchni, łatwa obsługa oraz lekka konstrukcja. Zadanie IMN O/Poznań CLAiO polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu układu gromadzenia energii, który miał być wyposażony w systemy zarządzania energią i ładowania akumulatorów. Systemy te miały spełniać następujące zadania: rozdział energii dostarczanej z ogniw fotowoltaicznych (proces ładowania i zasilania odbiorników), nadzór nad stanem naładowania akumulatorów, umożliwienie zasilania odbiorników z akumulatorów, podczas gdy brak jest oświetlenia pokrycia fotowoltaicznego

Kierownik projektu: dr inż. Monika Osińska-Broniarz

Opracowanie baterii BTR-06 i BTR-07 do modernizowanego wyrobu GROM

Praca zlecona przez MESKO S. A.

Okres realizacji: 2011-2014

Przedmiotem projektu jest opracowanie dwóch typów baterii termicznych o określonych przez odbiorcę parametrach eksploatacyjnych. Zakres pracy obejmuje: opracowanie konstrukcji, opracowanie dokumentacji technicznych, wykonanie i badania odbiorcze partii modelowych i prototypowych oraz przekazanie tych partii odbiorcy do testów w zespołach wyższego rzędu a także opracowanie dokumentacji technicznych do produkcji seryjnej.

Opracowanie baterii termicznej BTR-10 do amunicji precyzyjnego rażenia APR-120

Praca zlecona przez MESKO S. A.

Okres realizacji: 2015-2016

Przedmiotem projektu było opracowanie nowego typu baterii termicznej o określonych przez odbiorcę parametrach eksploatacyjnych. Zakres pracy obejmował: opracowanie konstrukcji, opracowanie dokumentacji technicznej dla partii prototypowej, wykonanie i badania odbiorcze partii prototypowej, przekazanie tej partii odbiorcy w celu zastosowania w zespołach wyższego rzędu, a także opracowanie dokumentacji technicznej do produkcji seryjnej.

Opracowanie technologii produkcji ciągłej folii modyfikowanej powierzchniowo oraz opracowanie zestawów fotowoltaicznych

Projekt badawczo-rozwojowy

Okres realizacji: 2013 – 2014

Separator pełni istotną rolę, jako składowy element akumulatora. Głównym zadaniem separatora jest mechaniczna izolacja płyt w celu uniknięcia zwarć pomiędzy elektrodami. Jednocześnie separator powinien stawiać możliwie mały opór strumieniowi jonów przepływającemu pomiędzy elektrodami. Technologia modyfikacji warstwy wierzchniej (WW) tworzywa jest techniką szczególnie przydatną do modyfikacji cienkich folii polimerowych, ponieważ nie narusza ich struktury wewnętrznej. Jedną z nowych technik modyfikacji jest zastosowanie plazmy niskotemperaturowej, która umożliwia modyfikację własności fizycznych i chemicznych WW. W ramach realizacji pracy badawczo-rozwojowej pt. „Opracowanie technologii produkcji ciągłej folii modyfikowanej powierzchniowo oraz opracowanie zestawów fotowoltaicznych” skupiono się w pierwszym etapie nad metodą szczepienia porowatej folii polipropylenowej heksametylodisiloksanem w celu uzyskania separatora o małej oporności dla jonów. Próbki membran szczepione były heksametylodisiloksanem po uprzedniej aktywacji w plazmie niskotemperaturowej otrzymanej w wyniku wyładowań barierowych. Aktywację i szczepienie próbek wykonywano na reaktorze stacjonarnym z możliwością prowadzenia procesu szczepienia w sposób ciągły. Przeprowadzono badania membran otrzymywanych w różnych warunkach. Opracowano także technologię szczepienia kwasu akrylowego na powierzchni folii przy pomocy plazmy niskotemperaturowej. Uzyskane w ten sposób folie wykazywały bardzo dobre własności umożliwiające zastosowanie ich w jako separatorów w akumulatorach litowo-jonowych. Folie te nadają się szczególnie do akumulatorów, które muszą posiadać dużą trwałość cykliczną np. do akumulatorów stosowanych jako magazyny energii w fotowoltaice

Kierownik projektu: mgr inż. Jerzy Kunicki

Opracowanie założeń technologicznych pozyskiwania związków kadmu ze strumienia kwasu fosforowego otrzymywanego z rud zawierających fosfor

Praca badawczo-rozwojowa

Niniejsza praca polegała na wykonaniu prac w skali laboratoryjnej, polegających na usuwaniu kadmu z kwasu fosforowego za pomocą wymieniaczy jonowych. Zastosowania tej technologii są znane i rozwiązania przemysłowe są oferowane, przy czym dotyczą one technologii, w których wykorzystuje się słabozasadowe jonity wychwytujące halogenowe kompleksy kadmu. Wymagają one wprowadzenia do środowiska reakcji najczęściej chlorków lub bromków, co z kolei wiąże się z zanieczyszczeniem kwasu jonami znacznie przyspieszającymi korozję instalacji, a także niepożądanymi, jako składniki nawozowe.

Okres realizacji: 2014

Kierownik projektu: dr Agnieszka Martyła

Opracowanie założeń technologicznych pozyskiwania związków uranu ze strumienia kwasu fosforowego otrzymywanego z rud zawierających fosfor

Projekt badawczo-rozwojowy

Okres realizacji : 2014 r.

Kwas fosforowy metodą mokrą otrzymuje się przez ługowanie fosforytów kwasem siarkowym, a następnie oddzielenie wytrąconego siarczanu wapnia. Fosforyty zawierają z reguły uran w ilościach rzędu 0,01—0,02 %wagowych. Podczas działania kwasu siarkowego około 80% uranu roztwarza się i zostaje w kwasie fosforowym. Chociaż zawartość uranu w kwasie jest stosunkowo niska, to tonażowa produkcja kwasu fosforowego w świecie jest tak wysoka, że odzyskiwanie uranu staje się godne uwagi. Znane są metody ekstrakcji uranu z kwasu fosforowego za pomocą rozpuszczalnika organicznego. Niniejsza praca polegała na wykonaniu prac wstępnych w skali laboratoryjnej polegających na odzysku uranu z kwasu fosforowego za pomocą wymieniaczy jonowych. Próby takie były wykonywane z wykorzystaniem żywic DOW Chemicals na instalacji znajdującej się w RPA, jako alternatywa dla metod rozpuszczalnikowych i metoda ta jest obecnie doskonalona. Również inne firmy oferują jonity wskazując, jako ich zastosowanie usuwanie jonów uranu z roztworów obok jonów innych metali. Ponadto, jonity stosuje się także do pozyskiwania uranu poprzez jego ekstrakcje z rud tego pierwiastka kwasem siarkowym. Rozwój technologii wytwarzania wymieniaczy jonowych wyniknął z potrzeby uzdatniania wody. Następnie, zaczęto stosować wymieniacze jonowe również do oczyszczania ścieków przemysłowych, z których odzyskiwana jest nie tylko woda, ale także inne składniki, takie jak metale. Operacja sorpcji jest ważnym i nieodzownym elementem technologii otrzymywania i separacji czystych metali szlachetnych w procesie wydzielenia resztek metali szlachetnych z roztworów odpadowych, jak i z roztworów otrzymanych w trakcie ługowania surowców ubogich w te pierwiastki. Rozwój wymiany jonowej oraz olbrzymi zakres jej zastosowania stały się powszechnie dostępne z chwilą wynalezienia nowoczesnych jonitów o odpowiednich właściwościach fizykochemicznych, wśród nich należy wymienić syntetyczne tworzywa organiczne otrzymane metodą polikondensacji, czy jonity polimeryzacyjne. Ponadto, dzięki wprowadzeniu do produkcji jonitów makroporowatych, o strukturze podobnej do gąbki, o rzeczywistych wymiarach większych niż wymiary cząsteczkowe, udało się uzyskać poprawę zdolności kinetycznych stosowanych wymieniaczy jonowych. Wielkość makroporów może dochodzić nawet 1300 Å, co pozwala na zastosowanie jonitów makroporowatych do usuwania jonów o dużej masie cząsteczkowej. Natomiast w przypadku jonitów mających charakter żelu, dyfuzja jonów jest możliwa dzięki wolnym przestrzeniom pomiędzy atomami niezwiązanymi bezpośrednio ze sobą. Wielkość tych przestrzeni jest zawarta w przedziale od kilku do kilkudziesięciu Å, a wiec jest porównywalna z wielkością hydratyzowanych jonów nieorganicznych, co ogranicza dyfuzję jonów o większych rozmiarach. W miarę rozwoju wymieniaczy jonowych udało się także uzyskać poprawę ich selektywności poprzez syntezę jonitów selektywnych/chelatujących. Przedmiotem badań był kwas fosforowy wytwarzany w wyniku ekstrakcji surowców fosforonośnych kwasem siarkowym. W ramach wykonywanej pracy przygotowano stanowiska badawcze składające do prób statycznych oraz dla prób dynamicznych kolumny jonitowe wyposażone w układ dozujący i grzewczy. Badania nad odzyskiem uranu z kwasu fosforowego o różnych stężeniach, prowadzono na sześciu jonitach, zaproponowanych przez producentów. Oznaczenie zawartości U w próbkach wykonano z wykorzystaniem metody ICP-AES. Prace prowadzone na instalacji laboratoryjnej pozwoliły na opracowanie parametrów procesu oczyszczania roztworu kwasu fosforowego z uranu. Proces przebiegł z dobrą wydajnością. Zaproponowano schemat technologiczny sorpcji uranu z kwasu fosforowego oraz schemat technologiczny elucji uranu z kolumn. Ponadto, przygotowano bilans produktowy i surowcowy dla instalacji przemysłowej oraz oszacowanie kosztów operacyjnych.

Kierownik pracy: dr Agnieszka Martyła

Próby oczyszczania roztworu mocznika o stężeniu 32,5 % z chromu, niklu, formaldehydu na instalacji pilotażowej w celu dostosowania roztworu mocznika do wymagań jakościowych stawianych produktowi komercyjnemu

Praca badawczo-rozwojowa

W roku 2015 przeprowadzono w skali laboratoryjnej badania, których celem było opracowanie metody oczyszczania roztworu mocznika z niklu, chromu i formaldehydu, przy ograniczonym wpływie na pozostałe parametry jakościowe roztworu. Natomiast w 2016 roku prowadzono badania (na podstawie zaproponowanych w 2015 r rozwiązań) na instalacji pilotażowej u Zlecającego.

Okres realizacji: 2015 i 2016 r.

Kierownik pracy: dr Agnieszka Martyła

Próby usuwania Fe, Al, Mg z kwasu fosforowego z wykorzystaniem żywic jonowymiennych na instalacji pilotażowej

Praca badawczo-rozwojowa

Niniejsza praca polegała na wykonaniu prac polegających na usuwaniu Al, Mg, Fe z kwasu fosforowego za pomocą wymieniaczy jonowych na instalacji pilotażowej zbudowanej u Zlecającego.

Okres realizacji: 2015 r.

Kierownik pracy: dr Agnieszka Martyła

Przeprowadzenie prób odzysku kadmu z prób roztworów eluatów w celu dalszego ich gospodarczego wykorzystania

Praca badawczo-rozwojowa

Celem niniejszej pracy było sprawdzenie możliwości utylizacji kadmu z roztworu kwasu fosforowego po elucji na żywicach jonowymiennych. Usuwanie kadmu prowadzono poprzez wytrącenie kadmu w formie wodorotlenków i/lub siarczków organicznych.

Okres realizacji: 2016 r.

Kierownik pracy: dr Agnieszka Martyła

Przeprowadzenie prób usuwania glinu, magnezu oraz żelaza z kwasu fosforowego z wykorzystaniem żywic jonowymiennych

Praca badawczo-rozwojowa

Niniejsza praca polegała na wykonaniu prac wstępnych w skali laboratoryjnej, polegających na usuwaniu Al, Mg, Fe z kwasu fosforowego za pomocą wymieniaczy jonowych. Zastosowania tej technologii są znane i rozwiązania przemysłowe są oferowane, jednakże nie zostały dotąd przebadane dla dedykowanego surowca.

Okres realizacji: 2015 r.

Kierownik projektu: dr Agnieszka Martyła

Synteza i właściwości elektrochemiczne kompozytów polipirol/nanostruktury węglowe

Projekt realizowany w ramach: NCN

Okres realizacji: 2013-2016

Celem projektu jest wytworzenie nanostruktur węglowych metodą katalitycznego rozkładu z fazy gazowej, z wykorzystaniem związków żelaza jako katalizatorów. Zarówno wytworzone nanostruktury węglowe jak i komercyjne nanorurki zostaną użyte do otrzymania kompozytów z polipirolem. Skład kompozytów zostanie zoptymalizowany pod kątem wykorzystania materiałów jako elektrod kondensatora elektrochemicznego i osiągnięcia jak najwyższych wartości pojemności, energii czy mocy.

Kierownik projektu: dr inż. K. Lota

Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania. (Obszar VI) Nanostrukturalne, kompozytowe membrany przewodzące jako elektrolity stałe dla elektrochemicznych ogniw litowych i fotowoltaicznych

Projekt realizowany w ramach: POIG

Okres realizacji: 2010-2014

Projekt dotyczy wytworzenia kompozytowych membran polimerowo-ceramicznych i ich zastosowania w roli elektrolitów w ogniwach litowo-jonowych i fotowoltaicznych. Membrany tego typu zdolne są do absorpcji fazy ciekłej z utworzeniem stabilnego żelu. Powstały w ten sposób elektrolit żelowy cechuje się wysokim przewodnictwem i ograniczonym parowaniem rozpuszczalnika, co czyni go potencjalnie atrakcyjnym składnikiem bezpiecznych akumulatorów litowych.

Kierownik zadania: dr inż. Mariusz Walkowiak

Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania

Projekt realizowany w ramach: MNiSW

Okres realizacji: 2010-2014
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007 – 2013.

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

Projekt realizowany jest w Konsorcjum w składzie:

 • Instytut Metali Nieżelaznych (Lider konsorcjum)
 • Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny
 • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii
 • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
 • Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych
 • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 • Instytut Odlewnictwa
 • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Celem projektu jest wykorzystanie najnowszych osiągnięć współczesnej inżynierii materiałowej dla stworzenia bazy i zarazem oferty nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technologicznych dla przemysłów działających w obszarze metali nieżelaznych. Obszar ten obejmuje ścisły przemysł metali nieżelaznych lecz także szereg związanych z nim nowoczesnych branż gospodarczych jak elektronika, fotonika, transport, energetyka i źródła energii. Opracowanie wspomnianej bazy i zarazem oferty nowoczesnych rozwiązań materiałowych i technologicznych stanowić będzie stymulator zmian społeczno – gospodarczych, ukierunkowanych na przyspieszony i zrównoważony rozwój gospodarczy kraju oraz na poprawę jakości życia społeczeństwa. Kierunki te stanowią zarazem istotę działań I priorytetu POIG „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” oraz działań Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, szczególnie w ramach priorytetu „Nowoczesne technologie dla gospodarki”.

Kierownik projektu: Prof. dr inż. Z. Śmieszek (IMN Gliwice)

Obszar 6: Materiały dla fotoniki i źródeł energii

Obszar 6 obejmuje 6 zadań badawczych, w tym 3 zadania realizowane są przez Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw.

Kierownik obszaru: dr inż. Maciej Kopczyk, prof. IMN

Zadanie 5: Nowe wieloskładnikowe materiały metaliczne i kompozytowe przeznaczone do zastosowań w napędach elektrycznych.

Kierownik zadania: dr inż. A. Sierczyńska, dr M. Staszewski

Zadanie 6: Kompozytowe materiały elektrodowe do asymetrycznych kondensatorów elektrochemicznych.

Kierownik zadania: dr inż. K. Lota

Zadanie 7: Nanostrukturalne, kompozytowe membrany przewodzące jako elektrolity stałe dla elektrochemicznych ogniw litowych i fotowoltaicznych.

Kierownik zadania: dr inż. M. Walkowiak

Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii

Projekt realizowany w ramach: NCBiR

Okres realizacji: 2009-2014
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007 – 2013.

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe

Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe

Projekt obejmuje zagadnienia badawcze, głównie o charakterze aplikacyjnym, licznej grupy materiałów metalicznych i kompozytowych, których wspólną cechą są ich zastosowania w obszarze energii. Jest to szeroki obszar gospodarczo – społeczny posiadający kluczowe znaczenie dla rozwoju współczesnej cywilizacji. Hasło „ ENERGIA” , w aspekcie nowych źródeł energii, przetwarzania form energii oraz jej oszczędzania, stanowi priorytet wielu programów światowych, w tym programów Ramowych Unii Europejskiej, a także Strategii Rozwoju Kraju.

Kierownik projektu: dr inż. M. Woch, Prof. IMN (IMN Gliwice)

Obszar 2: Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przetwarzania i magazynowania energii

Obszar 2 obejmuje 6 zadań badawczych, w tym 4 zadania realizowane są przez Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu, CLAiO

Zadanie 1: Wieloskładnikowe stopy metali jako materiały anodowe dla wysokoenergetycznych ogniw Ni-MH.

Kierownik zadania: dr inż. Agnieszka Sierczyńska

Zadanie 2: Wytwarzanie warstwowych materiałów na bazie magnezu na podłożu niklu, stopów niklu lub żelaza do zastosowań w modelowej baterii rezerwowej oraz dobór i optymalizacja pozostałych elementów baterii.

Kierownik zadania: mgr inż. Sławomir Styczyński

Zadanie 3: Nowe materiały półprzewodnikowe o strukturze skuterudytu do zastosowań na elementy termoelektryczne oraz elektrody ogniw litowo-jonowych.

Kierownik zadania: dr Adriana Wrona, dr inż. Mariusz Walkowiak

Zadanie 6. Wyznaczanie charakterystyk fizykochemicznych wodorków metali jako materiałów do magazynowania wodoru dla ogniw paliwowych.

Kierownik zadania: dr inż. Agnieszka Sierczyńska

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl