MENU

Produkty i usługi

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl

Badania

Badania mechaniczne:

Rozdrabnianie materiałów metalicznych poprzez absorpcję-desorpcję wodoru z fazy gazowej

Odporność na zwiększoną wilgotność

Wibracje sinusoidalne oraz losowe (random)

Udary mechaniczne

Szoki termiczne

Badanie odporności na korozje

Cykliczne zmiany temperatur

Testy w obniżonym i podwyższonym ciśnieniu

Testy w podwyższonych i obniżonych temperaturach


Badania elektrochemiczne:

Badania elektryczne różnymi technikami elektrochemicznymi

Wykonywanie i testowanie modelowych ogniw zasadowych budowy guzikowej i pryzmatycznej

Wyznaczanie charakterystyk elektrycznych układów opartych o:

 • zasadowe elektrolity wodne
 • kwasowe elektrolity wodne
 • technologie litowe
 • oraz charakterystyk elektrycznych superkondensatorów

Badania właściwości elektrochemicznych materiałów składowych w układach opartych o:

 • kwasowe elektrolity wodne
 • zasadowe elektrolity wodne
 • technologie litowe
 • oraz materiałów stosowanych w bateriach rezerwowych

Badania wydajności ogniw fotowoltaicznych w warunkach zewnętrznych

Badania wydajności ogniw paliwowych

Weryfikacja pojemności (wyładowanie)

Badanie zdolności przyjmowania ładunku

Badanie zdolności rozruchowej CCA do 2000A

Badanie zdolności zachowania ładunku

Badanie odporności cyklicznej (trwałości)

Badanie wyładowania wysokim prądem

Badanie przydatności do pracy rezerwowej

Badanie prądu zwarcia i rezystancji wewnętrznej

Badanie maksymalnego dopuszczalnego natężenia prądu wyładowania

Badanie przyjmowania ładunku po głębokim wyładowaniu

Badanie przeładowania

Badanie zwarcia

Badania elektryczne (stacjonarne i w trakcie narażeń) baterii rezerwowych

Pomiary rezystancji izolatorów

Badania elektrochemiczne separatorów

Badanie odporności korozyjnej kratki

Badania wpływu modyfikacji składu elektrolitu na właściwości elektryczne ogniw


Badana fizykochemiczne i analityczne:

Badania i analiza materiałów pod kątem składu, właściwości fizykochemicznych i użytkowych oraz bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego, w tym analiza:

 • elektrolitów
 • materiałów elektrodowych
 • separatorów

Analiza ilościowa pierwiastków C/N/H/S/O w próbkach stałych

Analiza chemiczna materiałów nieorganicznych

Badania przydatności surowców  do wytwarzania chemicznych źródeł prądu

Analizy ilościowe m.in.

 • składniki stopowe: Sb, As, Sn, Bi, Zn, Se, Ca, Al,  Ag, Cu, Fe
 • oraz zanieczyszczenia: Ni, Mn, Cd, Te (próg oznaczalności 0,0005%)

Oznaczanie zawartości Hg w próbkach stałych i ciekłych

Określenie rozkładu wielkości ziaren, pomiary rozkładu wielkości cząstek w zakresie nano, zakres pomiarowy 2nm do 3µm

Określenie wielkości powierzchni właściwej, wyznaczenie pełnych izoterm adsorpcyjno-desorpcyjnych, mikroporowatość

Charakterystyka zawiesin poprzez pomiar potencjału zeta

Identyfikacja fazowa substancji, rentgenowska fazowa analiza jakościowa i ilościowa

Wyznaczanie parametrów sieciowych, zakres kątowy pomiarów 3 do 20 2Ɵ

Spektrofotometria UV-VIS roztworów, ilościowe oznaczenie kationów i anionów, zakres pomiarowy 190-1100 nm

Ilościowa i jakościowa analiza termiczna (TGA, DTA) ciał stałych w zakresie temperatur 20 – 1500°C, wyznaczanie ciepła reakcji i przemian fazowych techniką DSC do 700°C

Pomiary widm FT-IR próbek we wszystkich stanach skupienia, z wykorzystaniem różnych technik pomiarowych:

 • transmisyjnych
 • refleksyjnych
 • emisyjnych

Pomiar zużycia wody

Badania fizyczne separatorów

Badania właściwości fizykochemicznych materiałów elektrodowych na różnych etapach jej otrzymywania

Badania właściwości fizykochemicznych materiałów składowych w układach opartych o:

 • kwasowe elektrolity wodne
 • zasadowe elektrolity wodne
 • technologie litowe
 • oraz materiałów stosowanych w bateriach rezerwowych

Obserwacje mikroskopowe oraz makroskopowe elementów konstrukcyjnych ogniw


Badania patentowe:

Poszukiwania patentowe

Analizy dotyczące stanu techniki

Badania zdolności patentowej innowacyjnych rozwiązań własnych w celu zgłoszenia do ochrony i uzyskania praw wyłącznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl