MENU

Działy i grupy badawcze

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl

Grupa Badawcza Nowych Technologii Materiałowych

 • Opis
 • Oferta
 • Aparatura badawcza
 • Kontakt

Grupa Badawcza Nowych Technologii Materiałowych specjalizuje się w:

 • Prowadzeniu prac nadawczych i naukowych, w szczególności dotyczących komponentów stosowanych w nowych układach elektrochemicznych;
 • Wytwarzaniu i badaniu cienkich warstw stałych materiałów elektrodowych oraz materiałów mających zastosowanie w chemicznych źródłach prądu;
 • Opracowaniu metod syntezy materiałów funkcjonalnych posiadających szerokie spektrum możliwych zastosowań, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów stosowanych w systemach magazynowania i konwersji energii jak:
  • akumulatory
  • superkondensatory
  • ogniwa paliwowe
  • ogniwa fotowoltaiczne
 • Wytwarzaniu wyspecjalizowanych produktów branży chemicznej i materiałowej
 • Testowaniu materiałów w modelowych ogniwach elektrochemicznych w skali laboratoryjnej wykorzystując zaawansowane metody elektroanalityczne
 • Wykorzystywaniu wybranych związków odpadowych z procesów hydrometalurgicznych i flotacji do zastosowania w różnych gałęziach gospodarki, w tym do chemicznych źródeł prądu;
 • Charakteryzacji strukturalnej, fizykochemicznej i chemicznej materiałów;
 • Badaniu z zakresu analityki chemicznej.

 

Dyfraktometr rentgenowski proszkowy (PANalytical)

Identyfikacja substancji za pomocą analizy rtg,
rentgenowska fazowa analiza jakościowa i ilościowa,
wyznaczanie parametrów sieciowych (wymiary komórki elementarnej).

Emisyjny spektrometr plazmowy ICP-OES (Agilent)

Analizy ilościowe m.in. składniki stopowe, zanieczyszczenia

próg oznaczalności 0,0005% .

Spektrometr XRF (PANalytical)

Analiza jakościowa i ilościowa próbek stałych i ciekłych przy wykorzystaniu metody fluorescencji rentgenowskiej

Spektrometr podczerwieni FT-IR (Bruker)

Pomiary widm IR z wykorzystaniem różnych technik pomiarowych: transmisyjnych, refleksyjnych i emisyjnych.

Termoanalizator różnicowy (Netsch)

Ilościowa i jakościowa analiza termiczna (TGA, DTA) ciał stałych (20 – 1500°C), wyznaczanie ciepła reakcji i przemian fazowych techniką DSC (do 700°C).

Spektrofotometr UV-VIS (Thermo Scientific)

Spektrofotometria UV-VIS roztworów.

Zestaw do suszenia w warunkach nadkrytycznego dwutlenku węgla.

Suszenie w warunkach nadkrytycznego dwutlenku węgla.

Suszarka laboratoryjna MEMMERT UNE 400

Naturalny obieg powietrza
Pojemność 53 l
Maksymalna temperatura 250°C
Elektroniczne sterowanie i programowanie temperatury i czasu

Suszarka próżniowa COLECTOR SPU 200

Wbudowana pompa próżniowa
Maksymalna temperatura 200°C
Maksymalna osiągana próżnia 0,06 MPa

Piec laboratoryjny muflowy NABERTHERM L5/12 i L9/11

Pojemność 5 l lub 9 l
Temp. maksymalna do 1200°C
Sterownik P330 – możliwość ustawienia profilu czasowo-temperaturowego składającego się z 8 ramp

Homogenizator ultradźwiękowy HIELSCHER UP400S

Moc 400 W
Częstotliwość ultradźwięków 24 kHz
Amplituda regulowana
Komora dźwiękoszczelna
3 wymienne sonotrody

Granulometr typu Mastersizer S (Malvern)

Pomiary rozkładu wielkości ziaren materiałów proszkowych.

Nanosizer (Brookheaven)

Pomiary rozkładu wielkości cząstek w zakresie nano, charakterystyka zawiesin poprzez pomiar potencjału zeta.

Analizator struktury porowatej ASAP 2010 (Micromeritics)

Wyznaczanie pola powierzchni właściwej wg BET i Langmuir, rozkład wielkości porów, analiza struktury mikroporowatej.

Analizator rtęci AMA 254

Oznaczanie zawartości Hg w próbkach stałych i ciekłych.

Wirówka laboratoryjna MPW-351

Prędkość maksymalna 18 000 rpm
3 wymienne wirniki kątowe: 4×100 ml, 4×85 ml, 6×30 ml

Reaktor ciśnieniowy (autoklaw) PARR Instrument 4520

Ciśnienie maksymalne 130 bar
Temperatura maksymalna 350°C
Pojemność naczynia 2000 ml, pojemność minimalna 200 ml
Mieszadło magnetyczne
Wężownice chłodzące

Wielokanałowy modularny potencjostat/galwanostat VMP BioLogic 3

10 odrębnych kanałów,

Zakres potencjostatu od -10V-10V do 0-20V przy rozdzielczości do 5µV przy maksymalnym natężeniu prądu do -2,4A – 2,4A przy rozdzielczości 0,004% względnego zakresu,

Zakres pomiarowy natężenia prądu do ±1A (przy rozdzielczości do 400pA), przy szybkości do 200 000 pomiarów na sekundę,

Zakres pomiarowy potencjału do ±10V (przy rozdzielczości do 75µV), przy szybkości do 200 000 pomiarów na sekundę,

Zakres pomiarowy spektroskopii impedancyjnej 10µHz-500kHz.

Komora rękawicowa Braun LabStar

Praca w beztlenowej i bezwodnej atmosferze (O2 & H2O < 0.5 ppm),

System oczyszczania atmosfery z regeneracją złoża,

2 śluzy.

Automatyczny aplikator powłok Elcometer

Nanoszenie cienkich warstw cieczy i past na dowolne podłoże stałe.

dr hab. inż. Mariusz Walkowiak, MBA

Phone: +48 61 2797 820
Mobile phone: +48 505 182 322
E-mail: mariusz.walkowiak@imn.lukasiewicz.gov.pl

 

Grupa Badawcza Nowych Technologii Materiałowych oferuje następujące usługi:

 • badania strukturalne materiałów stosowanych w chemicznych źródłach prądu
 • analizy jakościowe i ilościowe na potrzeby nauki, przemysłu chemicznego i pokrewnych
 • syntezy materiałów nanostrukturalnych.
 • charakterystyki elektrochemiczne materiałów w półogniwach i ogniwach litowo-jonowych.
 • charakterystyki elektryczne superkondensatorów
 • projektowanie, otrzymywanie, modyfikacja i charakterystyka fizykochemiczna materiałów cienkowarstwowych dla fotowoltaiki oraz dla chemicznych i alternatywnych źródeł energii,
 • otrzymywanie wybranych materiałów katodowych do zastosowania w chemicznych źródłach prądu,
 • wykorzystywanie wybranych związków odpadowych z procesów hydrometalurgicznych i flotacji do zastosowania w różnych gałęziach gospodarki, w tym do chemicznych źródeł prądu.

Grupa Badawcza Nowych Technologii Materiałowych dysponuje szeroką ofertą analizy materiałów pod kątem składu, właściwości fizykochemicznych i użytkowych oraz bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego, w tym:

 • analiza chemiczna materiałów nieorganicznych,
 • badania elektrolitów, materiałów elektrodowych,
 • badania przydatności surowców do wytwarzania chemicznych źródeł prądu,
 • analizy ilościowe m.in. składniki stopowe: Sb, As, Sn, Bi, Zn, Se, Ca, Al, Ag, Cu, Fe oraz zanieczyszczenia: Ni, Mn, Cd, Te; próg oznaczalności 0,0005%,
 • określenie rozkładu wielkości ziaren,
 • pomiary rozkładu wielkości cząstek w zakresie nano, zakres pomiarowy 2nm do 3µm,
 • charakterystyka zawiesin poprzez pomiar potencjału zeta,
 • identyfikacja fazowa substancji, rentgenowska fazowa analiza jakościowa i ilościowa,
 • wyznaczanie parametrów sieciowych, zakres kątowy pomiarów 3 do 20 2Ɵ,
 • oznaczanie zawartości Hg w próbkach stałych i ciekłych,
 • spektrofotometria UV-VIS roztworów, ilościowe oznaczenie kationów i anionów, zakres pomiarowy 190-1100 nm,
 • ilościowa i jakościowa analiza termiczna (TGA, DTA) ciał stałych w zakresie temperatur 20 – 1500°C, wyznaczanie ciepła reakcji i przemian fazowych techniką DSC do 700°C
 • określenie wielkości powierzchni właściwej, wyznaczenie pełnych izoterm adsorpcyjno-desorpcyjnych, mikroporowatość,
 • pomiary widm FT-IR próbek we wszystkich stanach skupienia, z wykorzystaniem różnych technik pomiarowych: transmisyjnych, refleksyjnych i emisyjnych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@imn.lukasiewicz.gov.pl