MENU

Usługi

Instytut
Metali Nieżelaznych
Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium
Akumulatorów i Ogniw

Instytut
Metali Nieżelaznych
Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium
Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Badania

MECHANICZNE ELEKTROCHEMICZNE FIZYKOCHEMICZNE PATENTOWE

Badania mechaniczne:

Rozdrabnianie materiałów metalicznych poprzez absorpcję-desorpcję wodoru z fazy gazowej (więcej)

Odporność na zwiększoną wilgotność (więcej)

Wibracje sinusoidalne oraz random (więcej)

Udary mechaniczne (więcej)

Szoki termiczne (więcej)

Badanie odporności na korozje (więcej)

Cykliczne zmiany temperatur (więcej)

Testy w obniżonym i podwyższonym ciśnieniu (więcej)

Testy w podwyższonych i obniżonych temperaturach (więcej)


Badania elektrochemiczne:

Badania elektryczne różnymi technikami elektrochemicznymi (więcej) Wykonywanie i testowanie modelowych ogniw zasadowych budowy guzikowej i pryzmatycznej (więcej) Wyznaczanie charakterystyk elektrycznych układów opartych o:

 • zasadowe elektrolity wodne (więcej)
 • kwasowe elektrolity wodne
 • technologie litowe
 • oraz charakterystyk elektrycznych superkondensatorów

Badania właściwości elektrochemicznych materiałów składowych w układach opartych o:

 • kwasowe elektrolity wodne
 • zasadowe elektrolity wodne (więcej)
 • technologie litowe
 • oraz materiałów stosowanych w bateriach rezerwowych (więcej)

Badania wydajności ogniw fotowoltaicznych w warunkach zewnętrznych (więcej)

Badania wydajności ogniw paliwowych (więcej)

Weryfikacja pojemności (wyładowanie)  (więcej)

Badanie zdolności przyjmowania ładunku (więcej)

Badanie zdolności rozruchowej CCA do 2000A (więcej)

Badanie zdolności zachowania ładunku (więcej)

Badanie odporności cyklicznej (trwałości) (więcej)

Badanie wyładowania wysokim prądem (więcej)

Badanie przydatności do pracy rezerwowej (więcej)

Badanie prądu zwarcia i rezystancji wewnętrznej (więcej)

Badanie maksymalnego dopuszczalnego natężenia prądu wyładowania (więcej)

Badanie przyjmowania ładunku po głębokim wyładowaniu (więcej)

Badanie przeładowania (więcej)

Badanie zwarcia (więcej)

Badania elektryczne (stacjonarne i w trakcie narażeń) baterii rezerwowych (więcej)

Pomiary rezystancji izolatorów (więcej)

Badania elektrochemiczne separatorów (więcej)

Badanie odporności korozyjnej kratki

Badania wpływu modyfikacji składu elektrolitu na właściwości elektryczne ogniw


Badana fizykochemiczne i analityczne:

Badania i analiza materiałów pod kątem składu, właściwości fizykochemicznych i użytkowych oraz bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego, w tym analiza:

 • elektrolitów
 • materiałów elektrodowych
 • separatorów (więcej)

Analiza ilościowa pierwiastków C/N/H/S/O w próbkach stałych (więcej)

Analiza chemiczna materiałów nieorganicznych (więcej)

Badania przydatności surowców  do wytwarzania chemicznych źródeł prądu (więcej)

Analizy ilościowe m.in.

 • składniki stopowe: Sb, As, Sn, Bi, Zn, Se, Ca, Al,  Ag, Cu, Fe
 • oraz zanieczyszczenia: Ni, Mn, Cd, Te (próg oznaczalności 0,0005%) (więcej)

Oznaczanie zawartości Hg w próbkach stałych i ciekłych (więcej)

Określenie rozkładu wielkości ziaren, pomiary rozkładu wielkości cząstek w zakresie nano, zakres pomiarowy 2nm do 3µm(więcej)

Określenie wielkości powierzchni właściwej, wyznaczenie pełnych izoterm adsorpcyjno-desorpcyjnych, mikroporowatość (więcej)

Charakterystyka zawiesin poprzez pomiar potencjału zeta (więcej)

Identyfikacja fazowa substancji, rentgenowska fazowa analiza jakościowa i ilościowa (więcej)

Wyznaczanie parametrów sieciowych, zakres kątowy pomiarów 3 do 20 2Ɵ (więcej)

Spektrofotometria UV-VIS roztworów, ilościowe oznaczenie kationów i anionów, zakres pomiarowy 190-1100 nm (więcej)

Ilościowa i jakościowa analiza termiczna (TGA, DTA) ciał stałych w zakresie temperatur 20 – 1500°C, wyznaczanie ciepła reakcji i przemian fazowych techniką DSC do 700°C (więcej)

Pomiary widm FT-IR próbek we wszystkich stanach skupienia, z wykorzystaniem różnych technik pomiarowych:

 • transmisyjnych
 • refleksyjnych
 • emisyjnych (więcej)

Pomiar zużycia wody (więcej)

Badania fizyczne separatorów (więcej)

Badania właściwości fizykochemicznych materiałów elektrodowych na różnych etapach jej otrzymywania

Badania właściwości fizykochemicznych materiałów składowych w układach opartych o:

 • kwasowe elektrolity wodne
 • zasadowe elektrolity wodne (więcej)
 • technologie litowe
 • oraz materiałów stosowanych w bateriach rezerwowych (więcej)

Obserwacje mikroskopowe oraz makroskopowe elementów konstrukcyjnych ogniw (wiecej)


Badania patentowe:

Poszukiwania patentowe  (kontakt)

Analizy dotyczące stanu techniki (kontakt)

Badania zdolności patentowej innowacyjnych rozwiązań własnych w celu zgłoszenia do ochrony i uzyskania praw wyłącznych (kontakt)

Instytut
Metali Nieżelaznych
Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium
Akumulatorów i Ogniw

Instytut
Metali Nieżelaznych
Oddział w Poznaniu

Centralne Laboratorium
Akumulatorów i Ogniw

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl