MENU

Działy i grupy badawcze

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

Dział Certyfikacji i Jakości

 • Certyfikacja wyrobów
 • Piszemy o jakości
 • Kontakt

Jednostka Certyfikująca Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu świadczy usługi certyfikacji wyrobów z zakresu chemicznych źródeł prądu (akumulatory i baterie).

Procesy certyfikacji realizowane są zgodnie z wymaganiami norm krajowych, międzynarodowych i innych dokumentów normatywnych.

Jednostka wdrożyła i utrzymuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065 (wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi).

Funkcjonujący system zarządzania zapewnia bezstronność, poufność i rzetelność usług.

Personel odpowiedzialny za ocenę zgodności posiada niezbędną wiedzę, kompetencje i doświadczenie, które zapewniają odpowiednie przeprowadzenie działań w zakresie oceny zgodności.

W ramach ciągłego doskonalenia systemu zarządzania dążymy do spełnienia oczekiwań Klientów, zgodnie z przyjętą Polityką Jakości i Polityką Bezstronności i Poufności.

Nadrzędną misją Działu jest zapewnienie wysokiego poziomu skuteczności i efektywności świadczonych usług oraz podnoszenie stopnia publicznego zaufania i wiarygodności procesów certyfikacyjnych realizowanych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu.

Zapraszamy do współpracy!

Szczegółowe informacje na temat korzyści z posiadania certyfikatu – (link)

Pliki do pobrania:

Informator_dla_Klienta

Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji

Procedura certyfikacji (udostępniany na życzenie)

Program certyfikacji (udostępniany na życzenie)

Procedura Nadzór nad niezgodnościami/ reklamacje, skargi (udostępniany na życzenie)

Cennik (udostępniany na życzenie)

Rejestr wydanych certyfikatów (udostępniany na życzenie)

Rejestr wycofanych, z utraconą datą ważności oraz zawieszonych certyfikatów (udostępniany na życzenie)

Korzyści płynące z posiadania certyfikatu ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001 daje organizacji wiele korzyści, a kluczowe z nich to:

 • podniesienie prestiżu firmy;
 • wzrost konkurencyjności i możliwość rozszerzenia działalności na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych;
 • porządek w dokumentacji wewnętrznej – sprawny obieg informacji i dokumentów;
 • postrzeganie organizacji jako uporządkowanej i godnej zaufania;
 • utrzymanie na stałym poziomie ładu organizacyjnego dzięki przejrzyście sformułowanym procedurom;
 • zapewnienie dobrej obsługi klientów;
 • mniejsza ilość reklamacji;
 • spełnienie wymagań prawnych;
 • większe szanse w udziale w przetargach – często jednym z wymogów jest posiadanie certyfikatu ISO 9001;
 • szybsze i trafniejsze reagowanie na potrzeby rynku.

Wdrożony i utrzymywany system zarządzania ISO 9001:2015 może być traktowany jako gwarant wysokiej jakości produktów i usług. Dzięki temu systemowi każda organizacja, która posiada wdrożony i sprawnie działający system zarządzania jakością staje się godnym zaufania partnerem biznesowym.

Szkolenie jako wartość dodana dla pracownika i pracodawcy

Na rynku pojawia się co raz więcej szkoleń oraz kursów. Często potencjalny uczestnik takich szkoleń zadaje sobie pytanie, czy warto się szkolić ? Wielu pracodawcom i pracownikom wydaje się, że tego typu działania są niepotrzebne. Czy tak rzeczywiście jest?

Poniżej przedstawiamy główne powody, jakie przemawiają za uczestniczeniem w tego typu wydarzeniach:

 1. Doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy

Ukończenie kursu, bądź szkoleń nierzadko skutkuje awansem w firmie bądź nawet podwyżką. Otwierają one również drogę na zdobycie nowej, wymarzonej pracy. Pozwalają na samorealizację, co pozytywnie wpływa na ogólną kondycję psychiczną człowieka.

Niejednokrotnie uczestnicząc w szkoleniu możemy podnieść swoje kwalifikacje, dowiedzieć się czegoś nowego lub po prostu pogłębić wiedzę w danym temacie.

 1. Poprawa ogólnej sytuacji w firmie

Inwestowanie u pracowników w szkolenia zwiększa ich przywiązanie do przedsiębiorstwa.

Dodatkowo stworzenie planu szkoleń i kursów w firmie, może długofalowo rozwiązywać problemy związane ze zmianami kadrowym. Tego typu praktyki budują dobrą atmosferę w pracy oraz pozytywnie wpływają na markę pracodawcy, który dba i inwestuje w swoich pracowników.

 1. Poprawa wyników firmy

Wiedza i umiejętności pracowników przekładają się na ogólną sytuację firmy. Przeszkoleni pracownicy lepiej znają swoją pracę, są wydajniejsi oraz są bardziej zaangażowani w swój zakres wykonywania zadań. Może to wpłynąć na lepsze wyniki firmy. Przeszkoleni pracownicy popełniają mniejszą ilość błędów, która być może wynikać z niewiedzy, bądź braku uczestniczenia w szkoleniach.

 1. Możliwość nawiązania współpracy oraz wymiana doświadczeń

Udział w szkoleniach nierzadko skutkuje nawiązaniem stałego kontaktu, co w konsekwencji może również skutkować nawiązaniem współpracy pomiędzy pracownikami różnych firm.

Szkolenia są również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkoleń.

Warto zatem inwestować w szkolenia. Korzyści z udziału w szkoleniach odnosi nie tylko pracownik, ale również pracodawca. Poszerzanie umiejętności przyczynia się do podejmowania coraz to większych i odważniejszych wyzwań, które pozwalają zmienić nasz samych i nasz biznes.

Certyfikacja wyrobów z zakresu chemicznych źródeł prądu

Certyfikacja wyrobów z zakresu chemicznych źródeł prądu – uzyskaj certyfikat razem z nami!

Działający w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych – Oddział w Poznaniu, Zakład Certyfikacji i Jakości prowadzi certyfikację z zakresu chemicznych źródeł prądu.

Otrzymany certyfikat daje gwarancję wysokiej jakości produktu oraz buduje zaufanie klientów do certyfikowanych wyrobów. Przyczynia się on również do:

 • wzrostu konkurencyjności,
 • podniesienia prestiżu firmy,
 • spełnienia wymagań prawnych dotyczących wprowadzania wyrobów do obrotu,
 • zwiększenia szans na pozyskanie nowych rynków zbytu,
 • uzyskania przewagi w zamówieniach publicznych.

Nadrzędną misją jest zapewnienie wysokiego poziomu skuteczności i efektywności usług certyfikacji oraz podnoszenie stopnia publicznego zaufania i wiarygodności procesów certyfikacyjnych realizowanych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu.

Zakład Certyfikacji i Jakości wdrożył i utrzymuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065 – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi.

Badania, których wyniki wykorzystywane  są w procesie certyfikacji wykonują laboratoria badawcze spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych  i wzorcujących.

Wyroby poddane procesowi certyfikacji są weryfikowane przez ekspertów w dziedzinie chemicznych źródeł prądu, którzy posiadają niezbędną wiedzę, kompetencje i doświadczenie zapewniające odpowiednie przeprowadzenie działań w zakresie oceny zgodności wyrobów.

W przypadku dodatkowych pytań – zapraszamy do kontaktu!

marta.wrembel@claio.poznan.pl

lena.marciniak@claio.poznan.pl

T +48 61 279 78 23
T kom + 48 501 748 456

Elektromobilność – przyszłość naszych czasów?

Od kilku lat na polskich drogach możemy zaobserwować rosnącą liczbę samochodów elektrycznych. Nie jest to jeszcze aż tak widoczne, jak w innych krajach Unii Europejskiej, czy też Azji. Polska zaczyna być coraz bardziej zauważalna na rynku samochodów elektrycznych. Polacy zaczynają rezygnować z tradycyjnych pojazdów na rzecz tych bardziej ekologicznych. Jest to związane ze wzrostem świadomości na temat zmian klimatu oraz ze zrównoważoną produkcją baterii. Coraz więcej osób decyduje się na podjęcie kroków mających na celu ochronę środowiska. Rozwój elektromobilności nabiera tempa i warto wyjść naprzeciw temu postępowi.

Elektromobilność (w skrócie e-mobilność, e-mobility) to koncepcja wykorzystania pojazdów zasilanych elektrycznie (np. samochodów, rowerów, motocykli, autobusów, hulajnóg itp.). Elektromobilność zawiera zatem wszystkie aspekty związane z projektowaniem, produkcją, nabywaniem i użytkowaniem pojazdów elektrycznych takich jak np. technologia, infrastruktura ładowania, kwestie społeczne czy prawne.

Elektromobilność stała się najszybciej rozwijającą się częścią motoryzacji. Obecnie jest kładziony duży nacisk na ochronę środowiska i ekologię. Producenci samochodów skłaniają się do udoskonalania pojazdów zasilanych elektrycznie, miedzy innymi w wyniku coraz bardziej restrykcyjnych norm dotyczących spalin. Prawie każdy większy producent samochodów produkuje pojazdy elektryczne. To wszystko przyczynia się do tego, że coraz więcej kierowców jest zainteresowanych ich zakupem.

Wraz ze wzrostem popularności samochodów elektrycznych, rośnie  zapotrzebowanie przestrzeni publicznej na tego typu pojazdy. Inwestycja w odpowiednią infrastrukturę może już niedługo stać się obowiązkowa, m.in. w przypadku nowych budynków biurowych. Inwestycja w stacje ładowania pojazdów elektrycznych może przynieść pracodawcom i właścicielom budynków, takie korzyści jak: proekologiczny wizerunek firmy, większe udogodnienia dla pracowników oraz atrakcyjność nieruchomości.

Przewiduje się, że w najbliższych latach popyt na baterie gwałtownie wzrośnie, w szczególności w przypadku pojazdów elektrycznych, w których wykorzystywane są baterie. Na ten moment nie ma obowiązku certyfikowania baterii, jednak patrząc dalekosiężnie, takie działania w przyszłości mogą mieć znaczenie. Potencjalni Klienci coraz częściej wybierają pojazdy elektryczne, które spełniają określone standardy, a baterie, które uzyskają certyfikat niezależnej jednostki certyfikującej, są dodatkowym potwierdzeniem bezpieczeństwa danego wyrobu. Certyfikowane baterie mogą stać się jednym z wyznaczników zdobycia szerszej liczby Klientów.

Jesteście Państwo zainteresowani tematyką certyfikowania baterii i akumulatorów?

Z chęcią odpowiemy na pytania

marta.wrembel@claio.poznan.pl

lena.marciniak@claio.poznan.pl

T: +48 61 279 78 23
T. kom: +48 501 748 456

Wzrost popytu na baterie w obecnych i przyszłych czasach a elektromobilność

Jak podaje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i zużytych baterii uchylające dyrektywę 2006/66/WE i zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020: „Według szacunków Światowego Forum Ekonomicznego należy 19-krotnie zwiększyć światową produkcję baterii, aby przyspieszyć przejście na gospodarkę niskoemisyjną”.

 Baterie są istotnym źródłem energii, a ich popyt w najbliższych czasach gwałtownie wzrośnie, co jest związane ze wzrostem świadomości społecznej w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz z możliwościami wykorzystywania baterii w pojazdach elektrycznych.

Zgodnie z artykułem 65 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i zużytych baterii uchylające dyrektywę 2006/66/WE i zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/1020: „Do dnia 1 stycznia 2026r. każda bateria przemysłowa i każdy akumulator pojazdu elektrycznego wprowadzony do obrotu lub oddany do użytku, których pojemność przekracza 2 kWh, będzie musiał posiadać elektroniczny wpis („paszport baterii”)”.

Podmiot gospodarczy, wprowadzając do obrotu baterię lub akumulator do pojazdu elektrycznego, będzie musiał potwierdzić, że dane zawarte w paszporcie baterii są wpisane prawidłowo i zgodnie z prawdą.

W powyższym Rozporządzeniu wskazano również, co będzie musiało znaleźć się w „paszporcie baterii”. Są to takie dane jak:

a ) wytwórca baterii;

b) rodzaj baterii;

c) ogólny opis modelu wystarczający dla jego jednoznacznej i łatwej identyfikacji, w tym data wprowadzenia do obrotu;

d) miejsce i data produkcji;

e) skład baterii, w tym surowce krytyczne;

f) informacje dotyczące śladu węglowego w jednostkach wskazanych w odpowiednim środku wykonawczym (odpowiednich środkach wykonawczych);

g) informacje dotyczące odpowiedzialnego pozyskiwania, jak wskazano w odpowiednim środku wykonawczym (odpowiednich środkach wykonawczych);

h) informacje dotyczące materiałów pochodzącego z recyklingu, jak wskazano w odpowiednim środku wykonawczym (odpowiednich środkach wykonawczych);

i) pojemność znamionowa (w Ah);

j) minimalne, nominalne i maksymalne napięcie, w razie potrzeby z zakresem temperatur;

k) pierwotna pojemność rzeczywista i limity, w razie potrzeby z zakresem temperatur;

l) przewidywana żywotność baterii wyrażona w cyklach i zastosowany test porównawczy;

m) próg pojemności do wyczerpania (tylko w przypadku akumulatorów pojazdów elektrycznych);

n) zakres temperatur, które bateria może wytrzymać, gdy nie jest używana (test porównawczy);

o) okres obowiązywania gwarancji handlowej w okresie gwarantowanej żywotności;

p) początkowa całkowita sprawność energetyczna oraz na etapie 50 % cyklu życia;

q) opór wewnętrzny ogniwa baterii i zestawu baterii;

r) współczynnik „C” pojemności w odpowiednim teście cyklu życia.

Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej przywołują hasło „Zielony ład”. Jest to europejska strategia na rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie Unii w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo, żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych. Przejście od stosowania paliw kopalnych w pojazdach do elektromobilności jest jednym z warunków niezbędnych do osiągnięcia celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Elektromobilność w dzisiejszych oraz przyszłych czasach staje się zatem faktem, a baterie są jednym z głównych czynników umożliwiających zrównoważony rozwój, zieloną mobilność, pozyskiwanie czystej energii i neutralność klimatyczną.

mgr inż. Agnieszka Czupik

Phone: +48 61 2797 850
Mobile phone: +48 501 748 456
e-mail: agnieszka.czupik@claio.poznan.pl


 


Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl