MENU

Zamówienia publiczne

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: 6/PN/2020
Termin ogłoszenia wyników: 13-05-2021 00:00

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Modernizacja Laboratorium przy ul Fortecznej 12 – Rozbudowa budynków przynależnych do budynku „B”

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, realizowane jest w ramach projektu dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego o numerze umowy RPWP.01.01.00-30-0003/17 i jego realizacja jest możliwa jedynie przy współfinansowaniu ze środków UE. Z uwagi na negatywną ocenę Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ wydatków dot. przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, tj. uznaniem wydatków za wydatki niekwalifikowalne (pismo nr DWP.433.29.2018.III z 22 kwietnia 2021 r.), Zamawiający zmuszony został do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp z uwagi na brak wystarczających środków finansowych na jego realizację.

Możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia przewidziana została w ogłoszeniu o zamówieniu (punkt IV.6.4) ogłoszenia nr 544171-N-2020 z dnia 27 maja 2020r. czym wypełniona została norma art. 93 ust. 1a pkt 1) ustawy Pzp

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych

(dawne Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw)

tel.: +48 61 27 97 800

fax: +48 61 27 97 897

e-mail: claio@claio.poznan.pl